WYDANIE ONLINE

Przepisy tarczy 4.0 poszerzyły zakres dofinansowania wynagrodzeń pracowników, których pracodawcy zostali dotknięci skutkami ekonomicznymi epidemii koronawirusa o tych zatrudnionych, których nie objęto przestojami ani obniżkami etatów. Poznaj praktyczne skutki tych zmian.

czytaj więcej »

Osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, aby uzyskać świadczenie postojowe w związku z epidemią COVID-19, do tej pory musiały korzystać z pośrednictwa podmiotów, które je zatrudniały. Począwszy od 24 lipca 2020 r. wnioski w tej sprawie wolno im składać samodzielnie. Na zmianie przepisów skorzystają zleceniobiorcy, którym zatrudniający odmówili złożenia wniosków do ZUS.

czytaj więcej »

Nowe przepisy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług ograniczą okres delegowania pracowników w ramach UE do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy na podstawie powiadomienia. Poznaj szczegóły rozwiązań.

czytaj więcej »

Osoby, które otrzymają specjalny bon turystyczny, nie zapłacą od jego wartości podatku dochodowego. Tak wynika z nowych regulacji, które 18 lipca 2020 r. zostały wprowadzone do ustawy o PIT.

czytaj więcej »

W 2019 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ponad 73.000 kontroli, z których 40% stanowiły kontrole podjęte w związku ze skargami kierowanymi do Państwowej Inspekcji Pracy – wynika ze sprawozdania pokontrolnego PIP. Ich tematyka obejmowała kluczowe dla zatrudnionych obszary, takie jak: wynagrodzenie za pracę, stosunek pracy, czas pracy, legalność i bezpieczeństwo pracy.

czytaj więcej »

Odmowa zastosowania, przez pracodawcę przejmującego zatrudnionych z likwidowanego zakładu w trybie art. 231 Kodeksu pracy, własnych, bardziej korzystnych przepisów płacowych po przejściu zakładu pracy, jest nadużyciem prawa określonym w art. 8 kp. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego wydanego 6 lutego 2020 r., sygn. akt II PK 154/18.

czytaj więcej »

Kierownik średniego szczebla ma prawo do wynagrodzenia z tytułu nadgodzin wówczas, gdy organizacja pracy wymusza na nim regularną pracę poza normalnymi godzinami. Ewidencja czasu pracy w przypadku tych kierowników powinna być prowadzona, a w razie jej braku, dowód na okoliczność pracy w nadgodzinach obciąża pracownika. Może on wykazać ponadnormatywną pracę wszelkimi innymi dowodami, dopuszczonymi przez procedurę cywilną. Takie wnioski wynikają z wyroku SN z 21 marca 2019 r., sygn. akt II PK 332/17.

czytaj więcej »

Podważenie podstaw merytorycznych decyzji rentowej wydanej przez ZUS musi mieć źródło w odwołaniu się od nieprawidłowego, zdaniem wnioskodawcy, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS do komisji lekarskiej. Brak tego odwołania może skutkować odrzuceniem odwołania od końcowej decyzji ZUS – wynika z postanowienia SN z  22 stycznia 2020 r., sygn. akt I UK 138/19.

czytaj więcej »

Jeśli zwalniamy dużą grupę pracowników z przyczyn ich niedotyczących stosujemy procedurę zwolnień grupowych. A jeśli dużo osób odrzuci wypowiedzenie warunków pracy i płacy – i przez to ich umowy rozwiążą się? Czy też będzie wówczas zwolnienie grupowe? Jak to wpłynie na odprawy? Wiele wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 10 października 2019 r., sygn. akt I PK 196/18.

czytaj więcej »

W przypadku gdy kobieta pozostaje w związku małżeńskim i wychowuje dziecko z poprzedniego związku – to jej mąż będący pracownikiem – w przypadku obniżenia mu wynagrodzenia za pracę z powodu podjętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 – będzie mógł skorzystać ze zwiększenia kwoty wolnej od potrąceń na to dziecko, jeżeli jest ono w wieku do 25. roku życia.

czytaj więcej »

Może się okazać, że pracodawca będzie zobowiązany do zwrotu części dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, uzyskanego w oparciu o przepisy tarczy antykryzysowej. Jakie są przesłanki zwrotu dopłaty, jak ustalić jego wysokość i rozliczyć w takiej sytuacji wynagrodzenie pracownika?

czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w naturze. Jeżeli jednak nie uda się pracownikowi zrealizować całego przysługującego mu wymiaru, ma prawo do finansowej rekompensaty w postaci równoważnika. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy oblicza się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ale z zachowaniem kilku odrębnych reguł.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nadal obowiązuje, wprowadzone w związku z COVID-19, czasowe zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników? Co w sytuacji, gdyby pracodawca chciał skierować pracowników na badania w okresie obowiązującego zawieszenia? Czy nie narazi się na kłopoty, gdyby w ich trakcie pracownik zaraził się koronawirusem?

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wskazówkę, jaką podstawę prawną wpisać w świadectwie pracy nauczycielowi, który złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z powodu przejścia na świadczenie kompensacyjne.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o wskazówkę, czy pracownik, który poświadcza kopie dokumentów za zgodność z oryginałem (dokumenty te są wydawane np. na potrzeby kontroli przeprowadzanej w urzędzie) powinien mieć do tego upoważnienie? Dodam, że dokumenty te wytwarzane są w komórce, w której jest zatrudniony pracownik, natomiast podpisane przez dyrektora generalnego. Jeżeli tak to na jakiej podstawie powinno być wydane to upoważnienie? Należy dodać, że pracownik zatrudniony jest w komórce kadrowej w Urzędzie Wojewódzkim, a więc czy będzie miał zastosowanie w tej sytuacji art. 268a kpa?

czytaj więcej »

Pytanie: Mamy w firmie 6-miesięczny okres rozliczeniowy. Czy w związku z obecną sytuacją epidemiczną możemy wydłużyć go do 12 miesięcy? Firma ma 2 oddziały (jeden działa, drugi nie). Czy bierzemy pod uwagę ogólne obroty firmy, czy tylko obroty zamkniętego oddziału? Pracownicy nie pracowali od połowy marca i nie mieli zaległego urlopu. Jak im policzyć wynagrodzenie za czas, gdy nie pracowali?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w informacji o warunkach zatrudnienia dla pracodawcy, u którego nie obowiązuje regulamin pracy (5 pracowników), jest obowiązek powołania się na 29 § 3 kp? Czy w takiej informacji pracodawca może również dopisać dodatkowe informacje, takie jak:1. Pracownik zobowiązuje się rozpocząć pracę w godzinach 7:00–10:00 rano i przepracować dzień zgodnie z dobową normą czasu pracy.2. Pracodawca wprowadza w ciągu dnia 30-minutową niewliczoną do czasu pracy bezpłatną przerwę na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.3. Pracownik może wykonywać swoją pracę z domu bez konieczności uzyskania każdorazowo zgody przełożonego.Jeżeli nie można dokonać dodatkowych zapisów, to gdzie można j ująć?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zastosować ulgę podatkową 43,76 zł, w przypadku gdy pracownik poniżej 26. roku życia przekracza limit przychodu w danym miesiącu? Czy od całej kwoty wyliczonego podatku? Pracownik uzyskał w danym roku przychód w wysokości84.528,72 zł. W danym miesiącu uzyskał 1.040 zł wynagrodzenia za pracę, 803 zł wynagrodzenia chorobowego i 321,20 zł zasiłku chorobowego. Ma on prawo do kwoty zmniejszającej podatek i kosztów uzyskania podwyższonych 300 zł. Proszę o prawidłowe rozliczenie podatku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy z mocy prawa należy ograniczać wysokości odpraw emerytalnych wypłacanych na podstawie układu zbiorowego pracy w przypadku wystąpienia u pracodawcy w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń? Jeśli tak, to czy istotny wzrost należy ustalać po zakończeniu każdego miesiąca porównując z miesiącem poprzednim i w zależności od wyniku stosować bądź nie w kolejnym miesiącu ograniczenia wysokości odpraw, czy też ustala się go raz np. porównując wyniki lutego i maja?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracodawca kieruje pracownika pracującego przy komputerze ponad 4 godziny dziennie, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, na badania okresowe. Lekarz medycyny pracy wystawił skierowanie do lekarza okulisty. Pracodawca oprócz okularów refunduje również koszty badań okulistycznych. Czy rachunek wystawiony imiennie na pracownika będzie stanowić przychód dla pracownika, a w związku z tym należy go oskładkować i opodatkować?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica przebywa nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim od 11 lutego. Jednak na zwolnieniu przebywała 1 stycznia 2020 r. (kontynuacja zasiłku chorobowego z 2019 r. – zwolnienie od 27 grudnia 2019) oraz od 15 do 19 stycznia 2020 r. (łącznie 6 dni). Czy okres zasiłkowy 182 skończy się 10 sierpnia 2020 r., licząc od 11 lutego, czy należy wliczyć także 6 dni brane w styczniu i okres zasiłkowy skończy się 5 sierpnia 2020 r.? Czy pracownica, biorąc urlop zdrowotny w szkole, może u nas korzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego, czy to się wyklucza?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak postąpić w sytuacji, kiedy w kwietniu bieżącego roku płatnik powinien mieć zmieniony kod tytułu ubezpieczeń, gdyż skończył mu się ZUS preferencyjny i kwalifikuje się na mały ZUS plus. Mamy lipiec i ta osoba nie została przerejestrowana na nowy kod 0590. Czy w takiej sytuacji możemy zrobić to po tak długim czasie, czy nie ma już możliwości by skorzystać z tego kodu?

czytaj więcej »

Pytanie: W firmie zatrudniamy obywateli z Ukrainy na umowę zlecenia, od której odprowadzamy składki ZUS (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne) oraz na FP i FGŚP. Zleceniobiorca wynajmuje w Polsce mieszkanie. Firma wypłaca mu dodatek do wynajmowanego mieszkania w wysokości 300 zł na rękę. Wynajmowane mieszkanie jest w tej samej miejscowości co zakład pracy. Pytanie moje dotyczy składek ZUS od dodatku do wynajmowanego mieszkania. Czy powinniśmy ozusować kwotę dodatku do mieszkania? Jeżeli powinniśmy odprowadzić składki, to jakie? Czy tylko emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne od zleceniobiorcy, czy również emerytalne, rentowe wypadkowe, na FP i FGŚP opłacane przez zleceniodawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik od kilku miesięcy pobiera zasiłek wyrównawczy. Okazało się, że od sierpnia ma on ustalone prawo do emerytury. Czy  wobec tego zasiłek wyrównawczy mu nadal przysługuje?

czytaj więcej »

wiper-pixel