WYDANIE ONLINE

Rok składkowy w ubezpieczeniu wypadkowym obejmuje okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego. W odróżnieniu od innych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalnej, rentowej i chorobowej, które są jednakowe dla wszystkich płatników oraz ubezpieczonych, składka na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana. Stopa procentowa obowiązująca płatnika jest uzależniona od liczby osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego oraz od rodzaju prowadzonej działalności.

czytaj więcej »

Czas wolny za nadgodziny zastępuje jedynie dodatek 50% lub 100% za taką pracę, a nie całość wynagrodzenia. Czas wolny jest z płacowego punktu widzenia nieobecnością niepłatną, zgodnie z zasadą że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Zatem oddawanie czasu wolnego w innym miesiącu niż miały miejsce nadgodziny oznacza konieczność przeliczania pensji w obydwu miesiącach – podwyższenia jej w miesiącu wykonywania dodatkowej pracy i obniżenia w miesiącu odbioru czasu wolnego.

czytaj więcej »

Umowa o zakazie konkurencji nie przechodzi na nowego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy, gdyż nie jest ona przedmiotowo istotnym elementem stosunku pracy – uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 11 lutego 2015 r. (sygn. akt: I PK 123/14).

czytaj więcej »

Wraz ze zmianą przepisów Kodeksu pracy dotyczących badań wstępnych i okresowych (pisaliśmy o tym w marcowym wydaniu „Przeglądu Płacowo-Kadrowego”) odpowiednim zmianom ulegnie również rozporządzenie wykonawcze ministra zdrowia i opieki społecznej, regulujące kwestie trybu i zakresu przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich.

czytaj więcej »

W urzędzie gminy są wypłacane nagrody jubileuszowe. Pracownica nabędzie prawo do takiej nagrody za 25 lat pracy w dniu 30 marca 2015 r. Jednak wypłaty są u nas dokonywane 5. dnia następnego miesiąca. Czy nagrodę należy wypłacić 30 marca, czy można razem z wynagrodzeniem za marzec, tj. 3 kwietnia? Jak obliczyć nagrodę, jeśli do końca marca otrzymywała okresowy dodatek specjalny za poszerzenie zakresu obowiązków – 400 zł, premię zmienną regulaminową w wysokości od 5 do 20%. wynagrodzenia za czas przepracowany, przy czym od 1 kwietnia dodatek przestanie być wypłacany, a w życie wejdą zmiany w regulaminie wynagradzania w zakresie premii. Zamiast miesięcznej będzie kwartalna. Pensja zasadnicza pozostanie bez zmian i wynosi 3.150 zł. Jak obliczyć podstawę nagrody?

czytaj więcej »

Wykwalifikowany pracownik to dla firmy dodatkowa wartość, dlatego pracodawcy chętnie, w miarę możliwości, inwestują w proces rozwoju podwładnych. Firmy mogą oferować pracownikom program szkoleń i kursów nie tylko jako tzw. bonus, dodatkowe świadczenie w polityce płacowej, ale także zapewniać im bieżące przygotowanie do prawidłowego wykonywania zadań, czynności na poszczególnych stanowiskach.

czytaj więcej »

Składki na Fundusz Pracy powinny być opłacane także za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej ze zleceniodawcą będącym osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników – wskazuje ZUS, powołując się na aktualne stanowisko Ministerstwa Pracy.

czytaj więcej »

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjmowany w celu obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2015 roku wynosi 105,4% – poinformował ZUS.

czytaj więcej »

Nieznaczne opóźnienie w opłaceniu składek na ubezpieczenia nie pozbawi osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą prawa do refundacji składek z PFRON – taką zmianę w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przyjął parlament.

czytaj więcej »

Pytanie: W regulaminie pracy zapisano, że administracja pracuje od 8.00 do 16.00, pracownicy produkcyjni i warsztat od 6.00 do 14.00 i od 14.00 do 22.00. Pracownik gospodarczy był ujęty w pracownikach produkcyjnych bez wyszczególnienia. Od kilku lat pracownik ten pracował od 5.00 do 13.00 i otrzymywał dodatek za jedną godzinę nocną. Ze względu na potrzeby firmy chcemy, aby pracownik ten pracował tak jak produkcja, tj. od 6.00 do 14.00. Czy wystarczy informacja o zmianie godzin pracy, czy trzeba zrobić zmiany w zapisie w regulaminie pracy? W żadnych dokumentach (akta osobowe) i regulaminach nie ma zapisu o czasie pracy od 5.00 do 13.00.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy traktować okres, który pracownicy serwisowi poświęcają na podjęcie prac serwisowych? Zatrudniani przez nas serwisanci stawiają się u bramy kopalni o godz. 5.45. Muszą przejść całą procedurę związaną z wjazdem na kopalnię (spisanie osoby, sporządzenie wykazu wwożonych przedmiotów itp.), a następnie podejmują czynności związane z dopuszczeniem do zjazdu na dół (np. pobranie roboczego ubrania górniczego, transport potrzebnych narzędzi i materiałów pod szyb windy). Zjazd na dół kopalni następuje o godz. 6.30. Czy okres między godz. 5.45 a 6.00 rano jest czasem pracy, za który należy wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny oraz dodatek za pracę w porze nocnej? Harmonogramowe godziny pracy to 6.00–14.00.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica szkoły została zatrudniona na czas określony od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. na podstawie umowy o pracę na podstawie skierowania przez urząd pracy do wykonywania robót publicznych. Zgodnie umową z zawartą w ramach programu „Wracamy do pracy 50+” za okres od 1 października do 31 grudnia 2014 r. koszty wynagrodzenia zostały zrefundowane przez urząd pracy, natomiast od 1 stycznia 2015 roku koszty wynagrodzenia pokrywa pracodawca. 22 marca 2015 r. zatrudniona nabędzie prawo do emerytury. Czy w związku z tym z dniem rozwiązania umowy należy wypłacić jej odprawę emerytalną? Czy pracownica będzie emerytem objętym funduszem świadczeń socjalnych naszej szkoły? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo rozliczyć składkę zdrowotną i podatek od emerytury lub renty z zagranicy? Bank, w którym świadczeniobiorca posiada rachunek, dokonując wypłaty emerytury lub renty z zagranicy, zobowiązany jest jako płatnik do poboru zaliczek miesięcznych od wypłaconych świadczeń (art. 35 ust. 1 ustawy o PIT) i składki zdrowotnej.

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie zwolnień lekarskich wypłaciliśmy pracownikowi zasiłek chorobowy za 156 dni. Pracownik dostarczył kolejne zwolnienie z kodem D (na poprzednich zwolnieniach nie było żadnego kodu). Wiemy od pracownika, że choruje na gruźlicę. Czy możemy dalej wypłacać zasiłek aż do 270. dnia choroby na podstawie przedstawionych zwolnień, czy powinniśmy otrzymać dodatkową informację od lekarza lub uzupełnienie kodem literowym D już dostarczonych L-4?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica jest na zasiłku chorobowym powyżej 33 dni (jest w ciąży) i wcześniej (przez 12 miesięcy) miała naliczany dodatek kasowy w wysokości 100 zł. Czy teraz powinnam w systemie płacowym odhaczyć tę kwotę (czyli nie wypłacać tego dodatku)? Dodatek ten przysługuje tylko osobom, które pracują na kasie. Do wyliczenia zasiłku brałam pod uwagę wynagrodzenie z 12 miesięcy i pracodawca twierdzi, że ta osoba ma dwa razy wypłacony ten dodatek (raz przez ZUS w średniej z 12 miesięcy) i dodatkowo przez nas (chodzi tylko o te 100 zł dodatku kasowego).

czytaj więcej »

Pytanie: Członek rady nadzorczej otrzymuje miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie (1.000 zł brutto) za udział w posiedzeniach rady. Czy zwolnienie lekarskie (pięć dni) spowoduje obniżenie tego wynagrodzenia, a jeśli tak, to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy członek zarządu (prezes zarządu/wiceprezes zarządu) będący akcjonariuszem spółki akcyjnej, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powinien wypisywać wniosek o urlop? Kto powinien zatwierdzać tego typu wnioski? Czy można zastąpić podanie o urlop oświadczeniem członka zarządu o wykorzystaniu urlopu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik socjalny nie wykorzystał w całości dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługującego mu w latach 2014–2015 na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Czy ta część urlopu mu przepada?

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu ubiegłego roku rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę za wypowiedzeniem, na podstawie art. 27 ust. 9 ustawy o pracownikach samorządowych. W marcu 2015 roku, na mocy ugody sądowej, pracownik został przywrócony do pracy. Ugoda zobowiązuje nas do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Czy wynagrodzenie to powinno zostać opodatkowane?

czytaj więcej »

Pytanie: W spółce cywilnej ma zostać zatrudniona na umowę o pracę żona jednego ze wspólników. Czy w tym przypadku żona wspólnika będzie traktowana jako osoba współpracująca? Czy od żony wspólnika należy odprowadzać składki ZUS od osób prowadzących działalność gospodarczą, czy składki ZUS mają być odprowadzane jak od standardowej umowy?

czytaj więcej »

Pytanie: Niedawno nasz zakład pracy przejął część pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Czy nowy płatnik składek ma obowiązek sporządzania korekty dokumentów rozliczeniowych za okres, kiedy pracownicy pracowali u poprzedniego pracodawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik był zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu do 28 lutego 2015 r., a od 1 marca w pełnym wymiarze godzin. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik zachoruje w marcu? Czy uwzględniać premie?

czytaj więcej »

wiper-pixel